prostitutietrafic de persoane

Practică de succes: În Țările Nordice sunt penalizați doar clienții prostituatelor

Articol preluat din Ziarul de Gardă

Un articol publicat în 2013 de Ziarul de Gardă, din Republica Moldova, ne-a atras din nou atenția că, în timp ce unii politicieni vorbesc la București despre „legalizarea prostituției”, experiența de un deceniu a țărilor occidentale care au făcut aceasta nu s-a dovedit benefică. Dimpotrivă.

Redăm mai jos integral materialul foarte bun al colegilor de peste Prut.

Orice persoană care obține relații sexuale în schimbul unei plăți va fi pedepsită penal pentru procurarea de servicii sexuale, prin supunerea la plata unei amenzi sau prin detenție pentru un ter­men de până la un an. Aceste pedepse se aplică, de ase­me­nea, în cazul în care plata a fost promisă sau a fost efectuată de o altă persoană.

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013
Codul Penal al Sue­diei, cap.6, s.11

Suedia este o țară nordică, cu un teritoriu dominat, în fond, de ierni lungi și întu­ne­cate și de veri scurte. Dar cei circa 10 milioane de oameni de aici trăiesc, în medie, 80-84 de ani. Viața lungă și sănă­toasă a sue­de­zi­lor are o expli­ca­ție – cetă­țe­nii Sue­diei bene­fi­ci­ază de un sis­tem bun de edu­ca­ție, de anga­jare, remu­ne­rare, con­ce­dii, îngri­jiri medi­cale, dar și de pro­te­cție împo­triva abu­zu­ri­lor fizice și psi­hice.

Sue­dia este și prima țară din lume care a cri­mi­na­li­zat pro­cu­ra­rea de ser­vi­cii sexu­ale. Din 1999, legi­sla­ția sue­deză a fost com­ple­tată cu un act care inter­zice pro­cu­ra­rea ser­vi­ci­i­lor sexu­ale, iar cei care cum­pără pros­ti­tu­ate sunt pedep­siți penal. În ace­lași timp, codul penal sau admi­nis­tra­tiv nu pre­vede niciun fel de pedeapsă pen­tru per­soa­nele care pres­tează ser­vi­cii sexu­ale.

Kajsa Wahl­berg este anche­ta­toare în cadrul Poli­ției sue­deze de mai mulți ani și cunoa­ște bine modul în care Sue­dia a ajuns la acest model de des­cu­ra­jare a cum­pă­ră­to­ri­lor de sex.

Prostituate de import

“La sfârși­tul ani­lor ’90 a înce­put să se întâm­ple ceva stra­niu în locu­rile unde de obi­cei erau pros­ti­tu­a­tele sue­deze. Soci­e­ta­tea a înce­put să își pună între­bări. Pri­mele ana­lize ale pro­ble­mei au ară­tat că multe din­tre aceste femei erau venite din sta­tele vecine, post-sovietice. Abo­li­rea regi­mu­lui de vize cu unele țări faci­li­tase cir­cu­la­ția oame­ni­lor de rând, dar și a mul­tor cri­mi­nali, care și-au făcut afa­ceri din vân­za­rea de femei”, explică anche­ta­toa­rea.

Citește și Leo van Doesburg: Legalizarea prostituției și extinderea UE au dus la creșterea traficului de persoane – cele mai multe din România

Ea spune că în 1998 pe străzi erau circa 2500 de femei care prac­ti­cau pros­ti­tu­ția, iar numă­rul lor cre­ș­tea. În para­lel, dezvol­ta­rea Inter­ne­tu­lui a făcut ca ser­vi­ci­ile sexu­ale să se dezvolte și mai mult cu aju­to­rul rețe­le­lor vir­tu­ale. Chiar dacă pros­ti­tu­a­tele au acti­vat în Sue­dia de secole, s-a con­sta­tat o schim­bare în com­por­ta­men­tul aces­tora la finele ani­lor ’90. Feme­ile din sex-business, în spe­cial cele venite din alte țări, nu acti­vau sin­gure, ci ghi­date de niște băr­bați care inter­me­diau acest comerț, adică de pro­xe­neți.

Soci­e­ta­tea sue­deză a decis că cere­rea gene­rează oferta și a cău­tat metoda care ar des­cu­raja cere­rea, cea mai efi­cientă metodă fiind con­si­de­rată inter­zi­ce­rea pro­cu­ră­rii de ser­vi­cii sexu­ale. Potri­vit unui son­daj națio­nal de opi­nie, în 1996 circa 70% din­tre res­pon­denți au decla­rat că sunt împo­triva unei ase­me­nea legi, în 1999, însă, în momen­tul adop­tă­rii nou­lui punct din Codul Penal, doar 15% din­tre res­pon­denți s-au pro­nu­nțat împo­triva legii și numă­rul celor care sunt împo­triva aces­tei pre­ve­deri rămâne con­stant de mic. Iar struc­tu­rile cre­ate pen­tru a face ca această lege să fun­cțio­neze se dezvoltă în fie­care zi. Poli­ția sue­deză, pro­cu­ra­tura și jude­că­to­rii fac razii per­ma­nente pen­tru a des­co­peri noi cum­pă­ră­tori de ser­vi­cii sexu­ale și pen­tru a le aplica pedepse.

Rușinea de a cumpăra sex

Aflându-mă la Sto­c­kholm, m-am con­vins că auto­ri­ta­tea poli­ției în com­ba­te­rea aces­tui feno­men este indu­bi­ta­bilă. Mana­ge­rii hote­lu­ri­lor, pro­pri­e­ta­rii de apar­ta­mente sau de saune ape­lează sin­guri la poli­ție pen­tru a denu­nța pe cineva care a cum­pă­rat ser­vi­ci­ile unei pros­ti­tu­ate. “Cola­bo­ra­to­rii poli­ției pot des­cinde în orice hotel, iar admi­nis­tra­to­rii hote­lu­lui le oferă ime­diat che­ile de la orice cameră, dacă se pre­su­pune că acolo are loc un act ile­gal ce ține de pro­cu­ra­rea unei pros­ti­tu­ate”, explică Kajsa Wahl­berg, care deține în pre­zent și pozi­ția de rapor­toare națio­nală pe pro­bleme de tra­fic de ființe umane.

“Îi urmă­rim în baza adre­se­lor cunos­cute de noi din timp. Dacă e vorba de un hotel, cole­gii intră și ascultă la ușa hote­lu­lui. În momen­tul în care acolo se aud sem­nale care dove­desc acțiuni ile­gale, poli­țis­tul poate intra în cameră sau îl poate reține ime­diat pe făp­taș după con­su­ma­rea cazu­lui de pro­cu­rare de sex.”, spune Ewa Car­len­fors, care acti­vează în cadrul orga­ne­lor de poli­ție timp de 35 de ani, ulti­mele două dece­nii acti­vând în cadrul depar­ta­men­tu­lui de inves­ti­ga­ții spe­ci­ale. De câțiva ani, ală­turi de anche­ta­toa­rea Maria Hec­tor, se ocupă de cazu­rile de tra­fic de ființe umane. În acest răs­timp Ewa și cole­gii săi au par­ti­ci­pat la nenu­mă­rate cazuri de reți­nere a băr­ba­ți­lor în momen­tul în care pro­cu­rau pros­ti­tu­ate.

Întreb dacă nu există plân­geri vizând încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor la viața pri­vată. Între­ba­rea mea e foarte ase­mă­nă­toare cu cea a altor jur­na­li­ști stră­ini care vin în Sue­dia să scrie des­pre acest model, iar răs­pun­sul care urmează din par­tea Mariei Hec­tor e ferm: “În Sue­dia pro­cu­ra­rea ser­vi­ci­i­lor sexu­ale e o acțiune ile­gală. Ei comit o crimă împo­triva sta­tu­lui sue­dez. Ei încalcă, nu noi”.

Ceea ce se întâm­plă în momen­tul reți­ne­rii unui băr­bat care toc­mai a cum­pă­rat ser­vi­ci­ile unei pros­ti­tu­ate în Sue­dia este incre­di­bil pen­tru soci­e­ta­tea din R. Mol­dova. Ime­diat după des­cin­de­rea poli­ției în camera de hotel, băr­ba­tul este sepa­rat de femeia pro­cu­rată, ambii fiind inter­vi­e­vați sepa­rat. Femeia care pres­tează ser­vi­cii sexu­ale nu poartă nicio răs­pun­dere în acest caz, ea nu este expusă, bla­mată, pena­li­zată. Rolul ei în ancheta penală este doar de a con­firma sau infirma dacă băr­ba­tul a pro­cu­rat ser­vi­cii sexu­ale de la ea, fără ca banii plătiți de con­su­ma­tor să fie con­fis­cați.

Citește și Criminalizing the buying of sex in Nordic countries: a model for Romania

Pen­tru per­soana care pro­cură ser­vi­cii intime situ­a­ția e de-a drep­tul șocantă. Poli­ți­ș­tii o inte­ro­ghează, îi sca­nează actele, îi notează datele per­so­nale, adresa de la domi­ci­liu și ser­vi­ciu, în unele cazuri – îi copi­ază toată infor­ma­ția din tele­fo­nul mobil, și chiar îi iau probe de sânge, pen­tru a veri­fica dacă per­soana dată nu a comis și alte delicte ante­ri­oare și pen­tru a o intro­duce cu date com­plete în baza de date a delinc­venți­lor. Per­soana nu poate refuza niciuna din­tre aceste pro­ce­duri.

448-suedia-prostituate-2

Marie Lind Thom­sen este anga­jată a Pro­cu­ra­tu­rii din Sto­c­kholm și supra­ve­ghează anume desfă­șu­ra­rea anche­te­lor pe cazuri de cum­pă­rare a ser­vi­ci­i­lor sexu­ale și de tra­fic de ființe umane. Ea con­firmă fap­tul că Pro­cu­ra­tura auto­ri­zează des­cin­deri la hote­luri, pre­lu­a­rea date­lor din tele­foa­nele mobile sau pre­le­va­rea pro­be­lor de ADN. În această situ­a­ție, per­soana reți­nută de poli­ție nu are decât să se con­for­meze. Unii aleg să-și recu­noască ime­diat fapta, alții însă refuză. “Auto­ri­zăm și fil­mări în stradă, dar și per­che­zi­ții în hote­luri sau la domi­ci­liu, veri­fi­ca­rea con­tu­ri­lor ban­care, citi­rea mesa­je­lor elec­tro­nice sau sms”, explică repre­zen­tanta Pro­cu­ra­tu­rii.

Amenda – cât un salariu, rușinea – cât suicidul

Pen­tru cei care, la momen­tul reți­ne­rii, își recu­nosc ime­diat vina urmează un proces-verbal, după care pedeapsa propriu-zisă, care rezidă în achi­ta­rea unei amenzi. Mări­mea pena­li­tă­ții se sta­bi­lește în volum de 33,3% din veni­tu­rile per­soa­nei pen­tru un număr anume de zile-muncă, legea sta­bi­lind limita de 40 — 80 de zile de muncă. La aceste cos­turi se ada­ugă și prețul achi­tat de per­soană pen­tru pros­ti­tu­ată – circa 200 — 300 de euro pen­tru o rundă. În total, bărbatul-aventurier ajunge să fie lip­sit de o sumă impor­tantă din buge­tul său. Doar în cazuri de ofense legale repe­tate sau cu cir­cum­stanțe agra­vante se aplică pedeapsa cu închi­soa­rea de până la un an, dar expe­riența sue­deză cunoa­ște un sin­gur con­dam­nat la un an de detenție.

Citește și Raport European despre Exploatarea Sexuală și Prostituție și Impactul Acestora Asupra Egalității de Gen

Kajsa Wahl­berg spune că jumă­tate din­tre băr­ba­ții sur­prinși cu pros­ti­tu­ate își recu­nosc vina ime­diat, pre­fe­rând să achite amenda cât mai rapid. Dar și cei care își recu­nosc fapta, și cei care nu și-o recu­nosc ajung într-o cap­cană. Pe de o parte, recunoscându-și vina – ei acceptă că au încăl­cat legea penală și ajung ori­cum în baza de date a poli­ției. Pe de altă parte, per­soa­nele care refuză – urmează să com­pară în fața instanței, unde vino­vă­ția lor de a cum­păra pros­ti­tu­ate este dis­cu­tată și poate fi urmă­rită public.

448-Kajsa-Wahlberg-politista

“Cu toții se tem de fap­tul că aceste momente vor fi făcute publice. În Sue­dia e rușine să fii prins cu pro­cu­ra­rea ser­vi­ci­i­lor sexu­ale. Mulți con­si­deră că aceasta le-ar dăuna cari­e­rei, vieții de fami­lie”, explică Marie Lind Thom­sen. Mulți din­tre cei reți­nuți se întâm­plă să aibă pozi­ții soci­ale și poli­tice impor­tante, fiind poli­ti­cieni, poli­ți­ști, pro­cu­rori, jude­că­tori, pre­oți.

Judecători, preoți, polițiști – prinși în bordel

Am întrebat-o pe Marie Thom­sen, dacă nu există pre­siuni din par­tea auto­ri­tă­ți­lor în cazul inves­ti­gă­rii unor cazuri în care figu­rează nume mari. “Nu, în acest caz ancheta chiar va face totul pen­tru ca per­soana să fie anche­tată și amen­dată res­pec­tiv. Cu ceva timp în urmă un pro­cu­ror a fost reți­nut pen­tru pro­cu­ra­rea unei pros­ti­tu­ate. A fost nevoit să se des­partă și de locul de muncă”, susține ea.

Cazu­rile cu per­soane ofi­ci­ale care ajung să pro­cure pros­ti­tu­ate fac deli­ciul pre­sei în Sue­dia. Recent, un șef al agenției sue­deze pen­tru com­ba­te­rea mala­di­i­lor sexual-transmisibile a ajuns în vizo­rul media pen­tru ace­eași faptă penală. Atât el, cât și alți dem­ni­tari publici, inclu­siv poli­ți­ști, jude­că­tori sau repre­zen­tanți ai con­si­li­i­lor muni­ci­pale, au tre­buit să aban­do­neze fun­cți­ile publice.

Din această cauză, mulți din­tre cei sur­prinși în bor­de­luri încearcă să-și ascundă crima pe cât e posi­bil. “Mulți din­tre băr­ba­ții “sur­prinși la locul fap­tei” ne roagă să notăm adresa de la birou sau a unor pri­e­teni, deo­a­rece nu ar putea să pri­mească acasă cita­ții sau hotă­râri judi­ci­are pe acest caz ruși­nos. În fond, le accep­tăm aceste soli­ci­tări”, explică Ewa Car­len­fors.

Chiar dacă mări­mea amen­zi­lor nu e o povară pen­tru mulți din­tre băr­ba­ții sur­prinși în fla­grant, chiar dacă accep­ta­rea aces­tei ofense legale înseamnă redu­ce­rea peri­oa­dei de comu­ni­care cu poli­ția doar la câteva ore, mulți din­tre cei aju­nși în vizo­rul orga­ne­lor de drept pen­tru pro­cu­ra­rea de pros­ti­tu­ate declară că sunt gata de sui­cid.

Stu­di­ile efec­tu­ate arată că, în fond, băr­ba­ții care pro­cură ser­vi­ci­ile pros­ti­tu­a­te­lor au vâr­sta medie cuprinsă între 40 — 60 de ani, au fami­lie și copii, sunt anga­jați, au veni­turi, unii din­tre ei având o carieră de suc­ces. Auto­ri­tă­țile sue­deze au decis că bărbații-cumpărători de sex au totuși pro­bleme. Pen­tru ei a fost creat pri­mul în lume ser­vi­ciu de asis­tență soci­ală pen­tru per­soa­nele care pro­cură ile­gal ser­vi­cii sexu­ale.

Johan Chris­ti­ans­son este unul din­tre pri­mii asis­tenți soci­ali care mun­cește cu aceste per­soane. El a întâl­nit zeci de băr­bați cap­tu­rați de poli­ție la locul fap­tei. “Eu îi întâl­nesc în momen­tul în care le fuge pămân­tul de sub picioare. Întâi poli­ți­ș­tii dia­lo­ghează cu ei pen­tru anchetă, iar peste 20-30 de minute li se reco­mandă să dis­cute cu mine. Desi­gur că e greu să dis­cuți cu ei în acel moment, majo­ri­ta­tea plâng și spun că vor să se sinu­cidă”.

448-Johan-Christiansson

Asis­ten­tul social spune că, atunci când observă că “unii din­tre ei sunt prea pre­dis­puși la sui­cid”, le reco­mandă poli­ți­ș­ti­lor să soli­cite aju­to­rul unui psi­hia­tru. Cu cei­la­lți, însă, tre­buie să facă o scurtă sesiune de infor­mare des­pre lege și com­por­ta­ment legal și să îi invite la ofi­ciul său pen­tru mai multe sesiuni expli­ca­tive. “Le spun că au comis o încăl­care a legii penale, dar că lumea nu se ter­mină aici. Impor­tant e să nu revină. Și să înțe­leagă că pri­mesc o pedeapsă pen­tru încăl­ca­rea comisă, dar că le ofe­rim și aju­tor, care e un fel de tera­pie de criză. Unii vin peste 1-2 săp­tămâni și îmi spun cu mân­drie că nu au mai fost la bor­del. Îi încu­ra­jez. Le zic: “Ești un sol­dat puter­nic”.

Asis­tența ofe­rită de sta­tul sue­dez este gra­tu­ită. Delinc­venții au drep­tul să bene­fi­cieze de con­sul­tanța asis­ten­tu­lui social timp de 10 săp­tămâni. “Vor­bim des­pre lege, des­pre viața de fami­lie, des­pre cei care așteaptă acasă, des­pre copii, fiice, surori. Une­ori îi întreb: Atunci când mergi să cum­peri o pros­ti­tu­ată, a cui fiică crezi că e ea? Și de ce tre­buie să o cum­peri cu ora? Le spun că rezul­ta­tul acti­vi­tă­ții lor e să hră­nească tra­fi­canții și să susțină pros­ti­tu­a­rea altor femei”, redă Johan esența dia­lo­gu­lui cu con­su­ma­to­rii de pros­ti­tu­ate.

Johan Chris­ti­ans­son susține că pro­blema celor care pro­cură ser­vi­cii sexu­ale e sim­plă. “Există și cli­nici care acordă asis­tență medi­cală pen­tru cei depen­denți de pros­ti­tu­ate. Eu nu cred că asta e o depen­dență sau o boală, con­si­der ca e vorba de com­por­ta­ment și ati­tu­dine, e vorba de deci­zii per­so­nale. E ceva legat de plă­ce­rea de a cum­păra și de per­ce­pția că, dacă ai bani, poți să cum­peri orice”.

Aici a vrut să ajungă evoluția umană?

Johan face în pre­zent o cer­ce­tare și scrie o lucrare ana­li­tică în cadrul unei uni­ver­si­tăți din Sto­c­kholm. El crede că omul tre­buie pus în fața unor limite și încu­ra­jat să res­pecte legea. “Am fost în Olanda, am mers pe stră­zile din Amster­dam, acolo unde pros­ti­tu­a­tele se vând și se cum­pără în fie­care minut. Ceea ce am văzut acolo m-a făcut să mă gân­desc la esența vieții și m-am între­bat: oare aici a vrut să ajungă civi­li­za­ția umană?”

Johan spune că munca sa e o pro­vo­care să îi încu­ra­jeze în fie­care zi pe acești băr­bați să res­pecte legea, dar și fami­lia, sau feme­ile ajunse în stradă din cauza unor pro­bleme per­so­nale. A trăit și dez­a­mă­giri. În una din zile vor­bise cu unul din­tre bene­fi­ci­a­rii săi, care îl vizi­tase de multe ori. În seara ace­le­iași zile Johan a mers într-un nou raid cu poli­ția la un hotel. A fost foarte sur­prins să-l găsească acolo toc­mai pe vechiul său cli­ent, care căuta să cum­pere din nou o pros­ti­tu­ată. Ori­cum, Johan susține că ati­tu­di­nea majo­ri­tă­ții din soci­e­tate este corectă “În Sue­dia oame­nii nu con­si­deră că ești mai băr­bat dacă cum­peri pros­ti­tu­ate. Sunt un libe­ral, dar con­si­der ca e nevoie de niște limite, or, dacă oame­nii își urmează toate impul­su­rile – vor ajunge să se omoare unii pe alții”.

Prostituatele, abuzate sexual în copilărie

Lupta auto­ri­tă­ți­lor sue­deze cu per­soa­nele care cum­pără pros­ti­tu­ate este ali­men­tată în pri­mul rând de lupta cu feno­me­nul tra­fi­cu­lui de ființe umane. “Nu facem mare dife­rență între feme­ile tra­fi­cate pen­tru exploa­tare sexu­ală și pros­ti­tu­a­tele care nu declară că ar fi vic­time ale tra­fi­canți­lor. Ele sunt vic­time ori­cum. Nu am văzut nicio pros­ti­tu­ată feri­cită și mulțu­mită de viața ei. Chiar dacă se dă feri­cită, atunci când răzu­iești puțin scli­pi­ciul, dai de răni sufle­tești”, explică Ewa Car­len­fors.

Citește și Anthony Steen: Victimele traficului de persoane provin exclusiv din familii disfuncționale

Kajsa Wahl­berg, rapor­toa­rea națio­nală pen­tru pro­bleme de tra­fic de ființe umane, poate explica ace­eași situ­a­ție în cifre: “75% din­tre pros­ti­tu­ate au fost abu­zate sexual în copi­lă­rie sau au fost supuse altor forme de abuz, inclu­siv negli­jă­rii de către părinți. Majo­ri­ta­tea din­tre aceste femei intră în rân­dul pros­ti­tu­a­te­lor la vâr­sta de 14-15 ani, atunci când încă nu au carac­te­rul for­mat și sunt domi­nate de traume sufle­tești. Ulte­rior, chiar dacă sunt majore și pres­tează ser­vi­cii sexu­ale de bună voie, ele ajung să fie atrase în con­sum sau tra­fic de dro­guri, în acțiuni de spă­lare de bani sau alte crime.”

La Sto­c­kholm nici repre­zen­tanții Bise­ri­cii nu con­si­deră pros­ti­tu­ția un viciu, ci o dramă. “Vedeam aceste femei în stradă și ne între­bam mereu cu ce am putea să le aju­tăm. Am dis­cu­tat des­pre aceasta cu pre­o­tul și comu­ni­ta­tea de la bise­rică și am decis să invi­tăm în una din zile pros­ti­tu­a­tele la un ceai. Ne-am adu­nat într-un local ca să vor­bim. Am auzit niște isto­rii sfâși­e­toare. Am înțe­les că ase­me­nea pro­bleme nu pot fi rezol­vate la o cea­șcă de ceai”, ne spune Anna San­der, mana­geră a unei orga­ni­za­ții care acordă suport feme­i­lor tra­fi­cate și celor care vor să iasă din pros­ti­tu­ție.

Anna și pri­e­tena sa Jose­phine Appe­lq­vist au pri­mit toată susți­ne­rea bise­ri­cii pen­tru a crea un pro­gram care să ajute aceste femei. Așa a apă­rut la Sto­c­kholm orga­ni­za­ția “Talita”, care acordă de mai mulți ani suport și rea­bi­li­tare pros­ti­tu­a­te­lor. Numele de Talita pro­vine de la fabula biblică des­pre modul în care Iisus a înviat o fetiță con­si­de­rată moartă. “Talita kumi – fetițo, ridică-te!”, spune Biblia, iar Anna împre­ună cu Jose­phine con­si­deră că ceea ce fac înseamnă reîn­vi­e­rea feme­i­lor din putre­ga­iul pros­ti­tu­ției și al tra­fi­cu­lui.

Preoții la cafea cu prostituatele

Își încep fie­care zi la acest cen­tru cu o rugă­ciune, după care mun­cesc mult cu feme­ile ajunse la limita de jos a vieții – abu­zate, tra­fi­cate, aban­do­nate de fami­lii și soci­e­tate. “Talita” își pro­pune să reîn­vie dem­ni­ta­tea umană în aceste femei.

Pro­gra­mul de rea­bi­li­tare pen­tru tine­rele care decid să iasă din cer­cul vicios al pros­ti­tu­ției durează un an, în cadrul căruia li se oferă nu doar aco­pe­riș, hrană, posi­bi­li­tăți de edu­ca­ție și for­mare pro­fe­sio­nală, ci mai întâi o tera­pie înde­lun­gată de accep­tare și tra­tare de sine, ținută de spe­cia­li­ști în res­ta­u­rare umană. Anna și Jose­phine caută bani, cazare, psi­ho­logi, locuri de muncă, asis­tenți medi­cali, doar să aibă împă­cată conș­ti­ința lor reli­gi­oasă că au putut ajuta pe cineva care are mare nevoie.

“Sin­gura con­di­ție este ca aceste tinere să accepte aju­to­rul nos­tru și să nu mai revină în stradă. Știm că le este foarte greu. Nici nouă nu ne este ușor. Dar nu dis­pe­răm. Impor­tant e să învețe a trăi alt­fel, indi­fe­rent de ce culoare, rasă, reli­gie sau etnie sunt”, explică Jose­phine Appe­lq­vist. Le-am între­bat cum își iden­ti­fică bene­fi­ci­a­rele. Ne-au spus că și aici le ajută slu­ji­to­rii bise­ri­cii din comu­ni­tate, care atunci când observă femei în stare com­pli­cată în stradă, le îndrumă să ceară aju­tor.

3.000 de dolari pentru reîntoarcerea acasă

Bise­rica din Sue­dia a pri­vit întot­dea­una cu îngri­jo­rare feno­me­nul pros­ti­tu­ției și modul în care această acti­vi­tate afec­tează viața feme­i­lor și a copi­i­lor lor. Gră­di­nița Nico­lai­gar­den din cen­trul ora­șu­lui Sto­c­kholm este cunos­cută în întreaga lume pen­tru pro­gra­mele edu­ca­țio­nale deo­se­bite. “În această clă­dire au loc acti­vi­tăți edu­ca­țio­nale pen­tru copii de sute de ani. La muzeul ora­șu­lui Sto­c­kholm se păs­trează docu­mente care măr­tu­ri­sesc că prima insti­tu­ție a fost des­chisă aici cu peste o sută de ani în urmă, de către Bise­rică, pen­tru copiii pros­ti­tu­a­te­lor. Era mai mult un cămin de noapte, căci pros­ti­tu­a­tele mer­geau noap­tea la muncă, iar copiii rămâ­neau pe străzi. Bise­rica a decis să des­chidă un local în care aceș­tia ar putea fi în sigu­ranță atâta timp cât mamele lor lip­seau”, ne rela­tează Lotta Raja­lin, direc­toa­rea gră­di­ni­ței.

La nivel națio­nal, există un meca­nism com­plex de aju­to­rare a vic­ti­me­lor exploa­tă­rii sexu­ale, în spe­cial a celor ajunse aici din stră­i­nă­tate. Pro­gra­mul de retur­nare acasă a vic­ti­me­lor tra­fi­cu­lui le oferă aces­tora câte 3000 de dolari pen­tru rein­te­grare în țara de ori­gine. Patrick Ceder­lof, coor­do­na­tor națio­nal pen­tru com­ba­te­rea tra­fi­cu­lui de ființe umane, susține că această sumă este des­ti­nată chel­tu­ie­li­lor nece­sare pen­tru per­fec­ta­rea acte­lor, a bile­tu­lui de călă­to­rie, dar și pen­tru aco­pe­ri­rea nece­si­tă­ți­lor de viață în pri­mele 3 luni după retur­nare. Patrick cunoa­ște multe cazuri în care per­soane din Româ­nia și R. Mol­dova au ajuns în vizo­rul orga­ne­lor de drept din Sue­dia, fiind tra­fi­cate pen­tru exploa­tare sexu­ală, cerșit, fur­turi orga­ni­zate și alte crime. Pen­tru vic­ti­mele aces­tor gru­pări, există întot­dea­una susți­ne­rea auto­ri­tă­ți­lor sue­deze, dar orice aju­tor e acor­dat doar în cazul în care aces­tea îl acceptă bene­vol, inclu­siv atunci când acceptă bene­vol să revină acasă.


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button